فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از رفت و آمد مردم در محیط اطراف دانشگاه علامه طبابایی

تصویر هوایی از رفت و آمد مردم در محیط اطراف دانشگاه علامه طبابایی. هلی شات از رفت و آمد مردم در محیط اطراف دانشگاه علامه طبابایی

8500085000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر