فیلم بردار: امین عباس پور

مصاحبه با نوجوان 15 ساله دفاع مقدس این نوجوان از خاطره ی شهادت یکی از برادران در خط مقدم میگوید

مصاحبه با نوجوان 15 ساله دفاع مقدس این نوجوان از خاطره ی شهادت یکی از برادران در خط مقدم میگوید

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر