فیلم بردار: امین عباس پور

حضور تانک در مقابل مردم بیگناه در خیابان های تهران در انقلاب سال 57

حضور تانک در مقابل مردم بیگناه در خیابان های تهران در انقلاب سال 57

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر