فیلم بردار: امین عباس پور

حضور سربازان ستمگر شاه برای مقابله با مردم بی دفاع در دوران اوج گیری انقلاب اسلامی

حضور سربازان ستمگر شاه برای مقابله با مردم بی دفاع در دوران اوج گیری انقلاب اسلامی

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر