فیلم بردار: امین عباس پور

نمایی از حضور جوانان مومن و انقلابی در خیابان ها برای مبارزه با نظام رضا شاه در تهران

نمایی از حضور جوانان مومن و انقلابی در خیابان ها برای مبارزه با نظام رضا شاه در تهران

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر