فیلم بردار: امین عباس پور

نمایی از شعار دادن ترک زبان ها خطاب به بختیار نخست وزیر وقت ایران در سال 57

نمایی از شعار دادن ترک زبان ها خطاب به بختیار نخست وزیر وقت ایران در سال 57

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر