فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

نمایی از چرخ زدن پهلوان در وسط زورخانه حضرت علی علیه السلام در تفرش

نمایی از چرخ زدن پهلوان در وسط زورخانه حضرت علی علیه السلام در تفرش

3500035000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر