فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

نمایی از ظروف قدیمی داخل موزه خانه پدری دکتر مصدق در آشتیان

نمایی از ظروف قدیمی داخل موزه خانه پدری دکتر مصدق در آشتیان

3500035000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر