فیلم بردار: امین عباس پور

نمایی از کار با دقت کارگران برای لکه گیری خودرو پیکان در کارخانه

نمایی از کار با دقت کارگران برای لکه گیری خودرو پیکان در کارخانه

1500015000 تومان
کامران شیردل
بیشتر از کامران شیردل
مشابه ها
بیشتر