فیلم بردار: محمد حسنی

نمایی از ساختمان آجری دانشکده مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف

نمایی از ساختمان آجری دانشکده مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر