فیلم بردار: محمد حسنی

نمایی از ساختمان دانشکده مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف در تهران

نمایی از ساختمان دانشکده مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف در تهران

3500035000 تومان
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر