فیلم بردار: محمد حسنی

نمایی از ساختمان دانشکده مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف در تهران

نمایی از ساختمان دانشکده مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف در تهران

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر