فیلم بردار: محمد حسنی

دانشجویان در حال تحقیق در سالن مطالعه در دانشگاه صنعتی شریف

دانشجویان در حال تحقیق در سالن مطالعه در دانشگاه صنعتی شریف

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر