فیلم بردار: محمد حسنی

نمایی از حوض و فضای سبز دانشکده مهندسی شیمی و نفت در دانشگاه شریف

نمایی از حوض و فضای سبز دانشکده مهندسی شیمی و نفت در دانشگاه شریف

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر