فیلم بردار: محمد حسنی

نمایی از سالن انتظار و حضور دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف

نمایی از سالن انتظار و حضور دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر