فیلم بردار: محمد حسنی

نمایی از قفسه های کتابخانه و مسئول کتابخانه در انتهای سالن در دانشگاه صنعتی شریف

نمایی از قفسه های کتابخانه و مسئول کتابخانه در انتهای سالن در دانشگاه صنعتی شریف

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر