فیلم بردار: محمد حسنی

نمایی از رفت و آمد دانشجویان در سالن در دانشگاه صنعتی شریف در تهران

نمایی از رفت و آمد دانشجویان در سالن در دانشگاه صنعتی شریف در تهران

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر