فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

آماده کردن بیمار توسط پرستار قبل از شروع عمل جراحی در اتاق عمل

آماده کردن بیمار توسط پرستار قبل از شروع عمل جراحی در اتاق عمل

3500035000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر