فیلم بردار: محمد حسنی

پرده سبز اسلوموشن از پریدن بچه ها با خوشحالی

پرده سبز اسلوموشن از پریدن بچه ها با خوشحالی. حرکت آهسته از پریدن چندین بچه با قابلیت حذف پس زمینه

6000060000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر