فیلم بردار: محمد حسنی

پرده سبز اسلوموشن از پریدن پسر بچه ای در جای خود

پرده سبز اسلوموشن از پریدن پسر بچه ای در جای خود. حرکت آهسته از پرش پسری بازیگوش با قابلیت حذف پس زمینه

6000060000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر