فیلم بردار: استودیو عقاب

جمعیت زیادی از مردان و زنان در حال راهپیمایی برای تشییع سردار سلیمانی هستند

جمعیت زیادی از مردان و زنان در حال راهپیمایی برای تشییع سردار سلیمانی هستند. مردان و زنان کنار خیابان ایستاده اند.

4500045000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر