فیلم بردار: هادی فخاری

رانندگی یک ماشین کویر گردی بر زمین های خشک یک منطقه ی بیابانی

رانندگی یک ماشین کویر گردی بر زمین های خشک یک منطقه ی بیابانی. نمایی از رانندگی یک ماشین کویر گردی در یک منطقه ی صحرایی

8000080000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر