فیلم بردار: هادی فخاری

نمایی از یک ماشین کویر گردی در زمین های خشک یک بیابان

نمایی از یک ماشین کویر گردی در زمین های خشک یک بیابان. نمایی از تعدادی گردشگر به همراه چند ماشین کویر گردی در یک منطقه ی صحرایی

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر