فیلم بردار: استودیو عقاب

بیماران در سالن انتظار مطب دندان پزشکی نشسته اند

بیماران در سالن انتظار مطب دندان پزشکی نشسته اند. بیماران بر روی مبل نشسته اند.

4000040000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر