فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از یک ماشین در جاده ای کوهستانی

تصویر هوایی از یک ماشین در جاده ای کوهستانی. هلی شات از رانندگی با یک ماشین در مسیری کوهستانی

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر