فیلم بردار: محمد حسنی

تصویر برج میلاد تهران از بالای کوه کلکچال

تصویر برج میلاد تهران از بالای کوه کلکچال. کابل های کشیده شده پایین کوه.

5000050000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر