فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

فیلم برداری از منازل مسکونی شهر تهران از بالای کوه کلکچال

. فیلم برداری از منازل مسکونی شهر تهران از بالای کوه کلکچال. درختان روییده کنار خانه های مسکونی.

5000050000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر