فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از تپه های شنی در یک منطقه ی بیابانی

تصویر هوایی از تپه های شنی در یک منطقه ی بیابانی. هلی شات از تپه های شنی در یک شن زار

105000105000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر