فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از قدم زدن یک گردشگر در یک منطقه ی بیابانی

تصویر هوایی از قدم زدن یک گردشگر در یک منطقه ی بیابانی. هلی شات از یک شخص در حال قدم زدن در یک بیابان

7000070000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر