فیلم بردار: محمد حسنی

پرده سبز اسلوموشن کودکی در حال نشان دادن نقاشی خود

پرده سبز اسلوموشن کودکی در حال نشان دادن نقاشی خود. حرکت آهسته از پسر بچه ای که نقاشی اش را در دست گرفته است

6500065000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر