فیلم بردار: عصر انتظار

دو مرد در حال رسیدگی به یک سرباز مجروح

دو مرد در حال رسیدگی به یک سرباز مجروح. یک مرد در حال تعیض پانسمان گردن یک سرباز مجروح.

100000100000 تومان
عصر انتظار
بیشتر از عصر انتظار
مشابه ها
بیشتر