فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از یک مرد در لبه یک صخره و درختان اطراف آن

تصویر هوایی از یک مرد در لبه یک صخره و درختان اطراف آن. هلی شات از فردی در لبه صخره و ابر های پایین آن

105000105000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر