فیلم بردار: استودیو عقاب

کارگران در حال سیمان کشی دیوار

کارگران در حال سیمان کشی دیوار. کارگران در حال درست کردن سیمان در استامبولی.

5000050000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر