فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از چند نفر به همراه تعدادی ماشین در کویری در استان اصفهان

تصویر هوایی از چند نفر به همراه تعدادی ماشین در کویری در استان اصفهان. هلی شات از تعدادی ماشین به همراه چند نفر در یک منطقه ی کویری

8000080000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر