فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در مقابل درب ورودی دانشگاه

تصویر هوایی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در مقابل درب ورودی دانشگاه. هلی شات از فضای بیرونی دانشگاه علم و صنعت

5500055000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر