فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از چند نفر در حال در لبه یک صخره و هوای مه آلود اطراف آن

تصویر هوایی از چند نفر در حال در لبه یک صخره و هوای مه آلود اطراف آن. هلی شات از چند نفر بر روی یک تپه سرسبز و ابرهای مجاور آن

105000105000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر