فیلم بردار: محمد حسنی

تعدادی از اعضای کادر درمان در یک سوله با تعدادی تخت جهت اسکان بیماران کرونایی

تعدادی از اعضای کادر درمان در یک سوله با تعدادی تخت جهت اسکان بیماران کرونایی. نمایی از یک سوله با تعدادی تخت در آن برای اسکان بیمارن کرونایی

رایگان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر