فیلم بردار: محمد حسنی

انتظار مردم در ایستگاه بی آر تی برای رسیدن اتوبوس

انتظار مردم در ایستگاه بی آر تی برای رسیدن اتوبوس. تعدادی از مرد در ایستگاه بی آر تی

4500045000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر