فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از تعدادی سازه باستانی و ساختمان های اطراف آن

تصویر هوایی از تعدادی سازه باستانی و ساختمان های اطراف آن. هلی شات از چند بنای خشتی تاریخی

5500055000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر