فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از تعدادی بنای خشتی تاریخی در قم

تصویر هوایی از تعدادی بنای خشتی تاریخی در قم. هلی شات از تعدادی سازه خشتی باستانی

7500075000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر