فیلم بردار: استودیو عقاب

ماسک دستگاه اکسیژن ساز بر روی صوت بیمار کرونایی قرار دارد

ماسک دستگاه اکسیژن ساز بر روی صوت بیمار کرونایی قرار دارد. فیلم اسلوموشن بالا آمدن سر بیمار کرونایی.

7000070000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر