فیلم بردار: استودیو عقاب

خواندن پرونده یکی از بستریان بیمارستان توسط یکی از اعضای کادر درمان

خواندن پرونده یکی از بستریان بیمارستان توسط یکی از اعضای کادر درمان. خواندن پرونده پزشکی توسط یکی از کارکنان بیمارستان

8500085000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر