فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از تعدادی آقا و خانوم با لباس های محلی در حال کار کردن در مزرعه چای

تصویر هوایی از تعدادی آقا و خانوم با لباس های محلی در حال کار کردن در مزرعه چای. هلی شات از تعدادی آقا و خانوم با لباس های محلی در حال کار کردن در مزرعه چای

7500075000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر