فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از آمدن امواج ساحل دریای خزر به سمت ساحل

تصویر هوایی از آمدن امواج ساحل دریای خزر به سمت ساحل. هلی شات از یک چرخ دستی چای فروشی و فروش چای در نزدیکی ساحل

6500065000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر