فیلم بردار: محمد جواد طاوسی

آماده شدن دانشجویان فارغ التحصیل شده دانشگاه صنعتی شریف برای پرتاب کلاه های خود به بالا

آماده شدن دانشجویان فارغ التحصیل شده دانشگاه صنعتی شریف برای پرتاب کلاه های خود به بالا

3000030000 تومان
محمد جواد طاوسی
بیشتر از محمد جواد طاوسی
مشابه ها
بیشتر