فیلم بردار: مهراد شاهی

چشم پزشک به لنز داخل لنز نگاه می کند و چشم بیمار را معاینه می کند

چشم پزشک به لنز داخل لنز نگاه می کند و چشم بیمار را معاینه می کند

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر