فیلم بردار: مهراد شاهی

پزشک برای معاینه ی چشم لنز را بر روی چشم بیمار قرار می دهد

پزشک برای معاینه ی چشم لنز را بر روی چشم بیمار قرار می دهد

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر