فیلم بردار: مهراد شاهی

پزشک با بیمار درباره ی نسخه ی بیمار صحبت می کند

پزشک چشم بیمار را باز می کند و چشم را معاینه می کند

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر