فیلم بردار: مهراد شاهی

پزشک دستگاه را جابه جا می کند و چشم بیمار را معاینه می کند

پزشک در حال تنظیم فاصله ی دستگاه است

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر