فیلم بردار: مهراد شاهی

پزشک درحین صحبت با بیمار نسخه ی بیمار را می نویسد

پزشک چشم بیمار را به وسیله ی لنز معاینه می کند

2500025000 تومان
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر